Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid 

 1. Deze Algemene bepalingen hebben betrekking op alle studieovereenkomsten, hoe ook genaamd, met Nobel Academie, hierna: “de Nobel Academie”. De studieovereenkomst heeft betrekking op de studie of op het vakkenpakket zoals op de studieovereenkomst is vermeld. De schoolgids van de “Nobel Nobel Academie” maakt deel uit van deze overeenkomst. 

Artikel 2: NRTO 

 1. De Nobel Academie heeft zich aangemeld voor een lidmaatschap van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Deze Algemene bepalingen zijn in lijn met de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO. 

Artikel 3: Inschrijving 

 1. Voordat tot inschrijving bij de Nobel Academie kan worden overgegaan, vindt een toelatingsgesprek plaats met ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers (hierna: “Opdrachtgever”) en leerling. Indien de leerling naar het oordeel van de Nobel Nobel Academie over de juiste kwalificaties beschikt, kan een studieovereenkomst worden aangegaan.
 2. De Nobel Academie maakt bij inschrijving gebruik van de historische gegevens van de leerling, zoals die worden aangeleverd door Opdrachtgever en/of de leerling. De Nobel Academie zal een inschatting maken van de kwalificaties van de leerling op grond van de historische gegevens en het toelatingsgesprek. Een toelating kan nimmer worden gezien als een garantie voor het behalen van het diploma. 
 3. De offerte is maximaal 30 dagen geldig. Als er een verschil bestaat tussen de offerte en de studieovereenkomst dan prevaleert hetgeen bepaald is in de overeenkomst.
 4. In de offerte wordt onder meer het volgende opgenomen: de wijze van uitvoering van de overeenkomst, de startdatum van de studieovereenkomst, eventuele toelatingseisen, de prijs met inbegrip van belastingen, de wijze van betaling, de duur van de studieovereenkomst. 
 5. De studieovereenkomst komt tot stand na acceptatie door middel van ondertekening door de Nobel Academie van een volledig ingevulde en door Opdrachtgever ondertekende studieovereenkomst waarna de Nobel Academie de totstandkoming schriftelijk aan de Opdrachtgever zal bevestigen. 

Artikel 4: Beëindiging, ontbinding en opzegging studieovereenkomst 

 1. De studieovereenkomst eindigt op de door De Nobel Academie te bepalen laatste dag van het schooljaar waarin de leerling het Centraal Eindexamen aflegt voor het vak/de vakken dan wel de studie of bijlessen  waarvoor de studieovereenkomst is aangegaan, dan wel door opzegging door Opdrachtgever of door de Nobel Academie op een eerder tijdstip conform het gestelde in lid 2 van dit artikel. Voorts eindigt de studieovereenkomst in de gevallen genoemd in de leden 5, 8 en 10 van dit artikel. 
 2. De studieovereenkomst kan te allen tijde door  één der partijen worden opgezegd. De opzegging vóór het einde van de studieovereenkomst dienst schriftelijk te geschieden.  Opdrachtgever ontvangt een bevestiging hiervan. In geval van tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst door Opdrachtgever is 60 procent van het  studiegeld over de opzegtermijn en de daaraan voorafgaande studieperiode direct en volledig opeisbaar.
 3. Bij beëindiging van de studieovereenkomst wordt het restant van het studiegeld gerestitueerd, waarbij 10% van het factuurbedrag ingehouden wordt als vergoeding van gemaakte kosten door de Nobel Academie. Restitutie geschiedt pro rata en minus 10%, met inachtneming van de opzegtermijn, waarbij het studiejaar op 10 maanden (september t/m juni) wordt gesteld.
 4. Het gestelde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij opzegging door de Opdrachtgever voor aanvang van de studie.
 5. Bij vermindering van het aantal vakken wordt in geen geval studiegeld gerestitueerd, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen. Bij vermindering van het aantal vakken kan de leerling er desgewenst voor kiezen om een gedeelte van de waarde van het vak in het volgende studiejaar als korting te genieten. Bij doorschuiven van een vak wordt 10% van de vakprijs het volgende studiejaar als korting ingehouden voor iedere nog niet genoten maand onderwijs. Deze korting wordt in geen geval in geld uitgekeerd. Eventueel genoten korting wordt naar rato verrekend in de door te schuiven waarde.
 6. In geval van overlijden van de leerling wordt de studieovereenkomst onmiddellijk ontbonden/beëindigd. Het restant van het studiegeld wordt gerestitueerd. In deze situatie vervalt de opzegtermijn. Restitutie geschiedt pro rata en minus 10% van het totale factuurbedrag, waarbij het studiejaar op 10 maanden (september t/m juni) wordt gesteld.
 7. In geval van ongeval of ziekte met als gevolg dat het voor de leerling onmogelijk is deel te nemen aan de lessen en deze situatie naar het inzicht van een medisch specialist langer dan acht weken aanhoudt, is de studieovereenkomst door de Opdrachtgever per direct opzegbaar en wordt het resterende studiegeld gerestitueerd. Hiertoe is een schriftelijke verklaring van de behandelend arts vereist. De datum van de ontvangst van de verklaring wordt gezien als de datum van opzegging. In deze situatie vervalt de opzegtermijn. Restitutie geschiedt pro rata en minus 10% van het totale factuurbedrag, waarbij het studiejaar op 10 maanden (september t/m juni) wordt gesteld.
 8. Indien blijkt dat er nog een schuld aan de Nobel Academie openstaat, dan heeft de Nobel Academie het recht om de (nieuwe) inschrijving te annuleren, dan wel de studieovereenkomst per direct te beëindigen, zonder dat zij schadeplichtig is jegens Opdrachtgever en/of leerling. Indien vooraf blijkt dat er nog een schuld aan De Nobel Academie openstaat, staat het De Nobel Academie vrij om de leerling te weigeren en/of de studieovereenkomst op te schorten totdat het openstaande bedrag volledig is voldaan door Opdrachtgever.
 9. De wederzijdse rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de studieovereenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden/beëindigd. Het nog niet betaalde studiegeld -­­ voor zover betrekking hebbend op de periode voor de beëindiging van de overeenkomst -­­ blijft verschuldigd. 

Artikel 5: Financiële verplichtingen 

 1. De Opdrachtgever ontvangt van de Nobel Academie een factuur voor het studiegeld per studiejaar aan het eind van iedere maand.
 2. Het volledige studiegeld, voor het betreffende studiejaar, dient op de rekening van de Nobel Academie te zijn bijgeschreven voor het eind van het studiejaar, tenzij anders overeengekomen is. De Opdrachtgever is in verzuim door het enkele verstrijken van een (betalings-­­) termijn. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting op te schorten.
 3. Betaling van het studiegeld in termijnen is mogelijk, indien hiervoor bij inschrijving wordt gekozen. De termijnen vervallen aan het eind van iedere maand van het studiejaar. 
 4. Indien niet tijdig en/of niet volledig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, is de Nobel Academie gerechtigd het volledig verschuldigde bedrag direct en in zijn geheel op te eisen. Elke betalingsregeling zal in dat geval van rechtswege vervallen.
 5. Bij niet tijdige betaling is de Opdrachtgever aan de Nobel Academie, na vruchteloze aanmaning op een termijn van 14 dagen na ontvangst van die aanmaning, wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Daarnaast is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van alle door de Nobel Academie noodzakelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingskosten (volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen). Voor wat betreft de hoogte van die (buiten)gerechtellijke invoderingskosten zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke regelgeving.
 6. In geval van niet (tijdige) betaling of onvolledige betaling van het studiegeld kan de leerling de toegang tot het volgen van de studie (al dan niet tijdelijk) worden ontzegd, zonder dat De Nobel Academie jegens de leerling en/of Opdrachtgever schadeplichtig wordt. De Nobel Academie behoudt zich tevens het recht voor om de studieovereenkomst te beëindigen/ontbinden, zonder dat de Nobel Academie jegens de leerling en/of Opdrachtgever schadeplichtig wordt.
 7. De Nobel Academie heeft het recht jaarlijks de prijzen te verhogen. Prijsaanpassingen worden jaarlijks voor 1 mei gepubliceerd voor het daaropvolgende studiejaar. 

Artikel 6: Opleiding, lesrooster en studieduur 

 1. Ten aanzien van de door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen Scholen, verplicht De Nobel Academie zich de leerling op te leiden voor de mondelinge staatsexamens en het Centraal Eindexamen vmbo-­­ tl, havo of vwo in het vak/de vakken dan wel het profiel waarvoor de studieovereenkomst is aangegaan, met inachtneming van het gestelde in de meest recente druk van het “Eindexamenbesluit vwo-­­havo-­­vmbo-­­tl”.
 2. De studiedagen, studietijden en het aantal lessen worden door De Nobel Academie vastgesteld overeenkomstig het gestelde in het PTA (Programma van toetsing en afsluiting) en de schoolgids (uit te reiken, of ter inzage voor 1 oktober van het studiejaar).
 3. Het studiejaar begint omstreeks 1 september en eindigt omstreeks 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar of zoveel eerder of later als door de Nobel Academie bepaald wordt indien de leerling in het betreffende studiejaar het Centraal Eindexamen aflegt in het vak/ de vakken dan wel de studie.
 4. De leerling en Opdrachtgever accepteren de wijze van corrigeren van toetsen en examens zoals gebruikelijk binnen het Nederlandse onderwijssysteem. 

Artikel 7: Examens 

 1. De leerling en/of Opdrachtgever dient zo nodig zelf zorg te dragen voor de bescheiden voor leeftijdsdispensatie, één en ander in overleg met de Nobel Academie.
 2. Kosten van schoolexamens en Centraal Eindexamen komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Kosten van een Staatsexamen komen voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 8: Boeken en andere leermiddelen 

 1. Vóór aanvang van de studie dient de leerling in het bezit te zijn van de voorgeschreven boeken en leermiddelen.
 2. De boekenlijst en de lijst van benodigde leermiddelen worden tijdig door de Nobel Academie verstrekt.
 3. Boeken en leermiddelen komen voor rekening van Opdrachtgever en dienen door Opdrachtgever zelf te worden besteld en betaald. 
 4. Reiskosten i.v.m. practica en/of excursies ten behoeve van het verzamelen van materiaal voor scripties komen voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 9: Auteursrecht 

 1. Het auteursrecht op het eigen lesmateriaal van de Nobel Academie berust bij de Nobel Academie. Het materiaal mag niet verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Nobel Academie.
 2. Bij iedere schending van het gestelde in lid 1 van dit artikel verbeurt de leerling en/of Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 150,00. 

Artikel 10: Huiswerkbegeleiding 

 1. Een ieder die deelneemt aan de studie, neemt tevens deel aan de huiswerk- en studiebegeleiding. Slechts in uitzonderlijke gevallen, zulks ter beoordeling van schoolleiding en directie, kan hiervoor dispensatie worden verleend. 

Artikel 11: Klachten- en geschillenregeling 

 1. Op alle overeenkomsten gesloten onder deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing en de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
 2. Klachten over de Nobel Academie dienen eerst te worden neergelegd bij de rector en daarna schriftelijk te worden ingediend bij de klachtcoördinator/ commissie op het hoofdkantoor van de Nobel Academie te Wageningen, Buurtseweg 3D, 6707 EZ, Wageningen. 
 3. Indien de Opdrachtgever een particulier is, kunnen geschillen tussen de Opdrachtgever en de Nobel Academie over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de Nobel Academie te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Opdrachtgever als door de Nobel Academie aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). 
 4. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Opdrachtgever zijn klacht eerst bij de Nobel Academie heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 5. Een geschil dient binnen twaalf maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. 
 6. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 7. Wanneer de Opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie is De Nobel Academie aan deze keuze gebonden.
 8. Wanneer De Nobel Academie een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet De Nobel Academie eerst de Opdrachtgever schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Nobel Academie dient daarbij aan te kondigen dat De Nobel Academie zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 9. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de Geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.
 10. In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de Opdrachtgever, vinden de bepalingen uit lid 3 tot en met 9 van dit artikel geen toepassing. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid 

 1. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de studieovereenkomst door De Nobel Academie zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De Nobel Academie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat De Nobel Academie is uitgegaan van door de leerling en/of Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien De Nobel Academie aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Nobel Academie beperkt tot een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan het bedrag dat Opdrachtgever in het betreffende schooljaar in het kader van de studieovereenkomst is verschuldigd.
 4. De Nobel Academie is niet aansprakelijk voor het verdwijnen, verlies of beschadigen van de door de leerling meegebrachte eigendommen.
 5. De aansprakelijkheid van De Nobel Academie beperkt zich tot de grenzen van de vestiging van De Nobel Academie. De reis van en naar de vestiging van De Nobel Academie, evenals het buiten verblijven tijdens de pauzes, vallen buiten de aansprakelijkheid van De Nobel Academie.
 6. De leerling en Opdrachtgever zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die de leerling en/of Opdrachtgever tijdens zijn of haar verblijf op de vestiging van De Nobel Academie aanbrengt aan medewerkers van De Nobel Academie, dan wel aan medeleerlingen dan wel aan derden dan wel aan materialen. 

Artikel 13: Privacy en vertrouwelijkheid 

 1. De Nobel Academie verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van De Nobel Academie. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door De Nobel Academie.
 2. De Nobel Academie, haar personeel en/of voor De Nobel Academie werkzame personen zullen de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. De Nobel Academie conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. 

Artikel 14: Overige bepalingen 

 1. De leerling dient zich te houden aan de ordebepalingen van De Nobel Academie, waarvoor wordt verwezen naar de schoolgids en dient de aanwijzingen van de leerkrachten c.q. schoolleiders stipt op te volgen op straffe van schorsing of uitsluiting van het onderwijs en leidend tot onmiddellijke beëindiging/ontbinding van de studieovereenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling van de schoolleiding. Het gestelde in artikel 3.5 is van overeenkomstige toepassing.
 2. Indien achteraf blijkt dat door of namens de leerling aangeleverde gegevens, die noodzakelijk zijn voor toelating alsmede voor een correcte uitvoering van de studieovereenkomst, niet correct zijn aangeleverd of indien voor toelating relevante gegevens zijn achtergehouden, dan behoudt De Nobel Academie zich het recht voor om de leerling uit te sluiten van het onderwijs dan wel te verwijderen, hetgeen tevens een beëindiging/ontbinding van de studieovereenkomst tot gevolg heeft. Het gestelde in artikel 3.5 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Door ondertekening van de studieovereenkomst geeft de Opdrachtgever te kennen op de hoogte te zijn van de aangegane verplichtingen, zoals hier zijn aangegeven en deze volledig en onvoorwaardelijk na te komen.
 4. Indien door overmacht, zulks ter beoordeling van De Nobel Academie, de aangevraagde studie niet mocht doorgaan, wordt het volledige studiegeld gerestitueerd. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: omstandigheden die de nakoming van de studieovereenkomst door De Nobel Academie verhinderen en die niet aan De Nobel Academie zijn toe te rekenen, daaronder begrepen stakingen, stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, overheidsmaatregelen die De Nobel Academie verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen, bovenmatig ziekteverzuim, algemene vervoersproblemen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de studieovereenkomst overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, het niet op een rendabele wijze kunnen exploiteren van de vestiging.
 5. Tijdens De Nobel Academie schooltijden en tijdens De Nobel Academie schoolactiviteiten alsmede tijdens twee uren voorafgaand aan en na afloop van schooltijden en schoolactiviteiten geldt het volgende: de constatering van bezit, handel of gebruik van drugs of alcoholhoudende dranken zowel binnen als buiten de vestigingen van het De Nobel Academie, respectievelijk binnen of buiten de plaatsen van de activiteiten van De Nobel Academie, heeft onmiddellijke en onherroepelijke verwijdering van de school, en daarmee een beëindiging van de studieovereenkomst, tot gevolg.
 6. Bij ondertekening van de studieovereenkomst gaat de Opdrachtgever akkoord met het gebruik van beeldmateriaal dat binnen de vestiging of tijdens externe activiteiten wordt gemaakt en waar de leerling zichtbaar op kan zijn, voor commerciële uitingen van De Nobel Academie, behoudens wanneer vooraf schriftelijk door Opdrachtgever en/of de leerling te kennen wordt gegeven dat dit niet akkoord is. 

Beeldmateriaal

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor brochures, posters, advertenties, website en overige uitingen en kan ook na het eindigen van de studieovereenkomst door De Nobel Academie gebruikt worden. Het beeldmateriaal (foto of video) is uitsluitend bedoeld voor gebruik door De Nobel Academie en zal nimmer aan derden verstrekt worden. 

Betalingsschema

 • Keuze A: Betaling ineens uiterlijk op 1 september. Indien de vervaldatum op de factuur echter na deze datum is gelegen kan die vervaldatum als uiterlijke betalingsdatum worden aangehouden. Bij betaling ineens wordt een korting verleend.
 • Keuze B: Betaling per maand. Betaling in termijnen is mogelijk als u daar bij ondertekening van het inschrijfformulier om vraagt. De maandelijkse termijnen worden bepaald aan de hand van het aantal ingeplande lessen per maand.

Versie: Mei 2020